AZO i zaštita zraka

Dišemo od trenutka rođenja do trenutka smrti. Zaštititi zrak koji udišemo je konstantna i vitalna potreba ne samo za nas već za cjelokupan život na Zemlji. Onečišćen zrak nepovoljno utječe na zdravlje ljudi i prirodu u cjelini.


Onečišćujuće tvari u zraku postoje u dva osnovna fizikalna stanja: plinovito i kruto (čestice), te mogu biti produkt ljudskih aktivnosti ili prirodnih procesa. Najčešće se mjere i uspoređuju koncentracije sljedećih onečišćujućih tvari: lebdeće čestice, ozon (O3), dušikovi oksidi (NOx), sumporov dioksid (SO2), ugljikov monoksid (CO) i benzen (C6H6) dok na kvalitetu življenja mogu negativno utjecati plinovi neugodnog mirisa poput sumporovodika (H2S) i amonijaka (NH3).


Odsjek za kakvoću zraka bavi se poslovima prikupljanja podataka o zraku, obradom podataka, praćenjem stanja okoliša i izradom izvješća o zraku. Odsjek vodi i koordinira jedinstveni Informacijski sustav zaštite zraka, koji je sastavni dio Informacijskog sustava zaštite okoliša. Agencija za zaštitu okoliša kao punopravna članica Europske agencije za zaštitu okoliša, dostavlja podatke o zraku Europskoj informatičkoj i promatračkoj mreži za zaštitu okoliša (EIONET).

 

Izvori onečišćenja

 

Utjecaj onečišćenja zraka na zdravlje