Završeni projekti (2007.-2012.)

1. Government to Government (G2G) Short Environmental Facility: „Implementacija CAFÉ direktive u Republici Hrvatskoj“

2. Government to Government (G2G) Short Environmental Facility: “Izvješćivanje prema zahtjevima Direktive o komunalnim otpadnim vodama i Okvirne direktive o vodama“

3. IPA I 2009 FFRAC „Unapređenje izvješćivanja o otpadu“

4. IPA „Pripremne mjere za sudjelovanje država kandidata i potencijalnih kandidata u radu agencija Europske zajednice – specifični projekt za sudjelovanje zemalja Zapadnog Balkana u radu Europske agencije za okoliš 2011.-2013.“

5. „Jačanje mreže morskih zaštićenih područja u Hrvatskoj“ (MedPAN South)

6. IPA I 2007 TAF „Unapređenje izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“

7. Bilateralna suradnja s Vladom pokrajine Flandrije: „Hrvatski koncept izvješćivanja o vodama“ (Croatian Concept of Reporting On Water-CROW)

8. Bilateralna suradnja s Vladom Kraljevine Švedske – „Projekt računanja i kartiranja kritičnog opterećenja onečišćenja iz zraka na površinske vode na odabranim lokacijama Republike Hrvatske“

9. LIFE III „Izrada Programa trajnog motrenja tla Hrvatske s pilot projektom“ 

10. CARDS 2002 „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu okoliša“ - Capacity Strengthening Measures for the Croatian Environment Agency

11. UNDP, Regional Environmental Reconstruction Programme (REReP): „Sveobuhvatni plan upravljanja okolišem obalnog područja Jadrana” - Adriatic Sea Environmental Master Plan – Croatia module – ASEMP

12. PHARE 2006  „Uspostava državne mreže za praćenje kakvoće zraka” -  Establishment of Air Quality Monitoring and Management System

13. CARDS 2004 „Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području zaštite okoliša“ - Support for Further Approximation with the Environmental Acquis   

14. CARDS Multicountry program : Strengthening capacities in Balkan countries in Environmental Reporting and developing EIONET network

 

Projekti u kojima je AZO bila sudionik na projektu: 

1. IPA 2009 „Jačanje kapaciteta županijskih javnih ustanova u svrhu izrade planova upravljanja i jačanje inspekcije zaštite prirode za predložena područja Natura 2000“

2. IPA 2007 „Kemijska sigurnost - jačanje pravnog okvira i institucionalne infrastrukture za zaštitu od opasnih kemikalija”

3. „Podrška izradi nacionalnog akcijskog plana za smanjenje lebdećih čestica (PM) i dušikovih oksida (NOx) u Republici Hrvatskoj (Direktiva 2008/50/EZ)“ - u sklopu programa suradnje Flandrije i Republike Hrvatske

4. IPA 2009 „ Jačanje kapaciteta za provedbu okolišnog acquis-a na područjima gospodarenja otpadom, integriranom sprječavanju i kontrole onečišćenja te zaštite od buke“ (3 komponente):

  • I Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom
  • II Uspostava centara za provedbu IPPC-a na regionalnom nivou u Hrvatskoj
  • III Tehnička pomoć za razvoj nacionalne strategije za zaštitu od buke u RH

5. “Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi“ - Sustainable aggregates Planning in South East Europe (SNAP-SEE)

6. IPA 2011 Višekorisnički program statističke suradnje (Multi-Beneficiary Statistical Cooperation Programme) „Statistika otpada“ – Waste Statistics

7. PHARE 2006  „Razvoj sustava upravljanja opasnim otpadom uključujući identifikaciju i upravljanje lokacijama visoko onečišćenim opasnim otpadom (hot spot sites) u Hrvatskoj“ - Development of hazardous waste management system including the identification and management of "hot spot sites" in Croatia