AZO i zaštita voda

U tematskom području kopnene vode prikupljaju se i objedinjavaju prikupljeni podaci i informacije o kakvoći kopnenih voda (rijeka, jezera, podzemnih voda), otpadnim vodama, zahvaćanju vode za piće i kakvoći vode za piće, o zonama osjetljivim na nitrate, kakvoći voda za kupanje na kopnu, količinama voda, korištenju voda, iznenadnim onečišćenjima kopnenih voda i onečišćenju uslijed riječnog prometa, prekograničnom onečišćenju, kao i drugi podatci važni za praćenje kakvoće i pritisaka na kopnene vode, uključujući odgovarajuće prostorne podatke i podatke vodne infrastrukture te podatke politike zaštite voda.

 

Na temelju prikupljenih podataka i u uskoj suradnji s nacionalnim institucijama, nadležnim za praćenje navedenih grupa podataka, pripremaju se i izrađuju izvješća o stanju voda za nacionalne i međunarodne potrebe te širu javnost.  O stanju voda izvješćuje se kroz pokazatelje za vode te izradom i/ili koordiniranjem izrade tematskih izvješća i drugih izvješća o stanju okoliša (čiji je sastavni dio i izvješće o vodama).

 

Izvješćivanje o stanju voda na europskoj razini provodi se sudjelovanjem u radu odgovarajućih radnih grupa Europskog tematskog centra za vode te radnih grupa za izvješćivanje po pojedinim vodenim direktivama Europske komisije.   Izvješćivanje o stanju voda prema  drugim međunarodnim obvezama obuhvaća prikupljanje izvješća i njihovo objedinjavanje na centralnom repozitoriju podataka za Republiku Hrvatsku. 

 

U suradnji s nadležnim institucijama, a  u okviru ISZO razvijaju se i  povezuju odgovarajuće baze podataka u Informatički sustav o kakvoći i bogatstvu voda namijenjene za prihvat, obradu i prikaz podataka o vodama. Sustav se usklađuje sa Europskim informacijskim sustavom za vode i more (WISE).