Sve baze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u jedinstvenom katalogu

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izdala je publikaciju „Katalog Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode 2017; Sustavi Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u 2017. godini“, koja daje pregled i opis svih postojećih baza, rješenja i servisa Agencije. Radi se o prvom katalogu koji obuhvaća i sustave Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i sustave Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP).

Katalog je namijenjen boljem snalaženju u 60-ak aktivnih baza s obzirom da su ciljane skupine korisnika različite, od zaposlenika upravnih i javnih tijela, znanstvenika i stručnjaka, pa do nevladinih udruga i građana. Osim ciljanih korisnika za svaku je bazu navedena razina dostupnosti, opisan sadržaj i tijek dostave podataka te navedena pravna osnova za njeno vođenje.

Informacijski sustav zaštite prirode objedinjava stručne i znanstvene podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode, a osobito podatke o divljim vrstama, stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima i ekološkim sustavima, zaštićenim i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima te druge relevantne stručne i znanstvene podatke. Portal sadrži i GIS preglednik te osigurava javni pristup informacijama i transparentno dijeljenje podataka, potiče daljnja znanstveno-stručna istraživanja te pridonosi informiranosti i edukaciji šire javnosti o prirodnom bogatstvu Hrvatske i važnosti očuvanja bioraznolikosti.

Informacijski sustav zaštite okoliša strukturiran je u četiri temeljne skupine koje uključuju: sastavnice okoliša: pritiske na okoliš, utjecaj na zdravlje ljudi i sigurnost te odgovore društva. Ove se skupine razvrstavaju na tematska područja i potpodručja, i to: Informacijski sustav zaštite zraka, Informacijski sustav mora, Informacijski sustav područja pedosfera i litosfera, Informacijski sustav gospodarenja otpadom, Informacijski sustav industrije i energetike, Informacijski sustav zdravlja i sigurnosti te Informacijski sustav općih tema zaštite okoliša.

S ciljem unaprjeđenja sustava, Agencija je uspostavila portal podataka okoliša – ENVI, centralizirani središnji sustav koji preuzima, objedinjuje i na standardiziran način pruža informacije svih podsustava ISZO-a, pri čemu je glavna poveznica informacija - lokacija. Unutar sustava nalaze se web podatkovni servisi za razmjenu prostornih podataka čime je osigurana razmjena podataka definirana Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi podataka, koji u potpunosti poštuje načela INSPIRE direktive o raspoloživosti, dosljednosti i dijeljenju ove vrste podataka između državnih tijela.

Implementirani sustavi kontinuirano će se nadograđivati radi poboljšanja rada korisničkog okruženja i unaprjeđenja tehnologije, što ujedno pridonosi napretku u daljnjem razvoju i održavanju Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode.

Katalog_ISZOP_2017.jpg