Suradnja s drugim institucijama

U cilju objedinjavanja podataka iz raznih izvora za pojedini segment okoliša predviđena je uspostava tzv. nacionalnih referentnih centara (NRC) za pojedini segment okoliša - zrak, vodu, tlo, more, otpad, biološku raznolikost/prirodu, itd. Referentni centri su institucije i/ili organizacije imenovane ili utemeljene od strane Agencije za izvršavanje zadataka definiranih Uredbom o osnivanju Agencije. Uloga im je organizirati i koordinirati rad drugih institucija i organizacija koje se bave bilo kojim relevantnim dijelom predmetnoga područja - mjerenjima, praćenjima stanja, interpretacijom podataka i sl., s dugoročnom svrhom poboljšanja sustava praćenja i izvješćivanja o okolišu te korištenja integriranog pristupa u analizama stanja, utjecaja i dr. Pored Nacionalnog referentnog centra, djeluju i ostale suradničke institucije.

 

Suradničke institucije u Republici Hrvatskoj: 


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ministarstvo zdravstva
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Ministarstvo turizma
Državni zavod za statistiku
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Hrvatski centar za čistiju proizvodnju
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Energetski institut Hrvoje Požar
Institut za turizam
Centar za vozila Hrvatske

 

·     

Međunarodna suradnja:

 

Agencija surađuje s Europskom agencijom za okoliš (EEA)  i uključena je u Informacijsku i promatračku mrežu EEA (EIONET-European Environment Information and Observation Network ). Na području sektorskih pritisaka suradnja uključuje dostavljanje raspoloživih podataka u centralnu banku podataka (CDR) u skladu s trenutnim obvezama Hrvatske (ROD– Reporting Obligations Database ), sudjelovanje u radu EIONET tematskih grupa te suradnju s Tematskim centrima Europske agencije za okoliš koji pokriva područje sektorskih utjecaja. A to su ETC – Land Use and Spatial Information (ETC-LUSI), Joint Research centre (JRC) , DG Environment  (The Directorate-General for the Environment) .

 

Odjel za praćenje sektorskih pritisaka je u organizaciji Taiex instrumenta EC ostvarilo suradnju s Joint Research Centre (JRC) iz Italije vezano uz izvješćivanje RH prema hrvatskom zakonodavstvu ( Uredbu o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08), te Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08), kojima su u hrvatsko zakonodavstvo transponirane Seveso II Direktiva (96/082/EEC) te Direktiva 2003/105/EC koja mijenja i nadopunjuje Seveso Direktivu te s UBA (Federal Environment Agency) i regionalnom Agencijom (Environmental Protection Agency Saxony – Anhalt) iz Njemačke vezano uz razmjenu iskustava za izvješćivanje prema Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08) i Pravilniku o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08), kojima su u hrvatsko zakonodavstvo tansponirane IPPC Directiva ( Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control. (the IPPC Directive), koja zamjenjuje Directive 96/61/EC) te razmjenu iskustava izvješćivanja prema PRTR Protokolu (UN/ECE Protocol to the Aarhus Convention on Pollutant Release and Transfer Registers) i Direktivi EC 166/2006(European Pollutant Emission and Transfer Register Regulation) . Nadalje, U okviru G2G projekta te CARDS 2004 projekta Agencija za zaštitu okoliša je, zajedno sa drugim institucijama u RH, ostvarila suradnju s Ministarstvom zaštite okoliša i prostora Kraljevine Nizozemske (VROM) i InfoMillom, Nizozemska. U okviru projekata G2G09/HR/6/5 između Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske i projekta IPA 2007 Kemijska aktivnost  - jačanje pravnog okvira u izgradnji institucionalne infrastrukture u zaštiti kod postupanja s opasnim kemikalijama, ostvarena je suradnja s DCMR (Environmental Protection Agency) iz Nizozemske i Fondazione Minoprio – Regione Lombardia iz Italije.
 

 

Međunarodne institucije: