Suradnja s drugim institucijama

Agencija usko surađuje s institucijama nadležnim za praćenje podataka o kakvoći zraka. Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) čl. 123. stavak 1. u svrhu praćenja stanja okoliša te za potrebe Informacijskog sustava zaštite okoliša i izvješćivanja, na prijedlog ministra, Vlada posebnom odlukom određuje referentne centre Agencije. Referentni centri prikupljaju i analiziraju podatke o praćenju stanja okoliša uključujući i pokazatelje s Nacionalne liste pokazatelja. Podatke praćenja stanja, pokazatelje i rezultate analiza referentni centri dostavljaju Agenciji. Na tematskom području kakvoće zraka referentni centar još nije uspostavljen. 

 

Popis pravnih osoba koje su stručno i tehnički osposobljene za praćenje kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak prema zahtjevu norme HRNEN ISO/EC 17025 nalaze se u Bazi Podaci o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdaje suglasnosti temeljem pravilnika o izdavanju dozvola ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak iz stacionarnih izvora (NN79/06).

Naglašavamo da su na temelju članka 56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (NN 60/08) do 31.prosinca 2009. pravne osobe mogle obavljati poslove praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak i bez potvrde nacionalnog akreditacijskog tijela.Suradničke institucije u Republici Hrvatskoj:  

 

Državni hidrometeorološki zavod

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode  

Državni zavod za statistiku

 

 

Stručne institucije ovlaštene za poslove zaštite okoliša:

 

Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša

 

 

Međunarodne suradničke institucije - ostale institucije:

 

European Environment Agency

European Topic Centre on Air and Climate Change, EIONET

 

 

Korisni linkovi:

 

The Environment Directory

The Environment Directory Pollution

North American Association for Environmental Education

Environment Agency UK

U.S. Environmental Protection Agency

EUROSTAT