Suradnja s drugim institucijama

AZO usko surađuje s institucijama nadležnim za praćenje podataka o vodama. Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) čl. 123. stavak 1. U svrhu praćenja stanja okoliša te za potrebe Informacijskog sustava zaštite okoliša i izvješćivanja, na prijedlog ministra, Vlada posebnom odlukom određuje Referentne centre Agencije. Budući Referentni centar za vode obavljao bi poslove prikupljanja i analize podataka o stanju voda, uključujući pokazatelje iz Nacionalne liste pokazatelja te bi ih zajedno s ostalim podacima, rezultatima analiza dostavljao u AZO.

 

Ovlašteni laboratoriji ispituju i ocjenjuju sastav i kakvoću voda, sedimenta, ekotoksikološka svojstva voda, kemijskih tvari i njihovih pripravaka, koji nakon uporabe dospijevaju u vode.

 

 

Suradničke institucije u Republici Hrvatskoj:

 

Međunarodne suradničke institucije:

U sklopu TAIEX programa početkom 2009. predstavnici Agencije za zaštitu okoliša Odsjeka za kopnene vode/more posjetili su Agenciju za okoli š i geologiju savezne pokrajine Hesen u Wiesbadenu i Federalni Hidrolo š ki Institut u Koblenzu . Cilj studijskog putovanja bila je edukacija o implementaciji PRTR-a (Pollutant Release and Transfer Register) te relevantnih zakonskih propisa i obaveza vezanih uz emisije onečišćujućih tvari u vode/more.

 

AZO je ostvario suradnju s Flamanskom agencijom za zaštitu okoliša (VMM) kroz projekt CROW radi razmjene znanja i iskustava o upravljanju podacima o okolišu i izvješćivanje u području voda