HAOP i sektorski pritisci na okoliš

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu obavlja stručne poslove prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija te njihove obrade za potrebe izrade izvješća o izvorima opterećenja na okoliš, izvješća o prometu, turizmu, energetici, zdravlju i sigurnosti te izradu pokazatelja u okviru Nacionalne liste pokazatelja. Agencija također skrbi za odgovarajuće baze podataka i očevidnike u sklopu Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO). 

 

Cilj rada Agencije, nastao kao rezultat gore navedenih gospodarskih aktivnosti, je postizanje većeg stupnja razvijenosti sustava kemijske sigurnosti u odnosu na zaštitu okoliša i zdravlje ljudi s obzirom da su kemikalije rasprostranjene u zraku, tlu, vodi, sedimentu i u živim organizmima.

 

Obveznici dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša (ROO), Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) te obveznici koji su dužni pribaviti Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša tj. okolišne dozvole (IPPC dozvole) mogu se informirati o svojim obvezama te pronaći upute i priručnike, kao i elektroničke obrasce koji će im u tome pomoći.