Sektorski pritisci - registri onečišćivača

INDUSTRIJA


REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO)

Zakonska osnova je Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)

 Prijava_u_ROO_shema.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokovi dostave podataka :

ROK

TKO

KOME

ŠTO

31.03.

Obveznici (operateri i organizacijske jedinice)

Nadležnom tijelu u županiji

 i Gradu Zagrebu

Obrasci prema Pravilniku ROO

15.05.

Nadležno tijelo

HAOP

Verificirani obrasci

 

 

 

REGISTAR POSTROJENJA U KOJIMA SU PRISUTNE OPASNE TVARI/OČEVIDNIK PRIJAVLJENIH VELIKIH NESREĆA (RPOT/OPVN)   

 

Zakonska osnova je Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, NN 31/17) i Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14).

 

 

OČEVIDNIK UPORABNIH DOZVOLA KOJIMA SU UTVRĐENI OBJEDINJENI UVJETI ZAŠTITE OKOLIŠA I RJEŠENJA O OBJEDINJENIM UVJETIMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTOJEĆA POSTROJENJA (BOUDR)

Zakonska osnova je Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14) i Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08).

 

 

KARTE EKSPLOATACIJSKIH I ISTRAŽNIH POLJA MINERALNIH SIROVINA U RH

Zakonska osnova je Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02)

 

 

ZDRAVLJE I OKOLIŠ

 

STRATEŠKE KARTE BUKE

Zakonska osnova je Zakon o zaštiti od buke (NN55/13, 153/13, 41/16).