Publikacije

Odjel za otpad AZO izrađuje godišnja izvješća, upute, priručnike, info letke za područje gospodarenja otpadom i sudjeluje u izradi ostalih tiskanih izvješća Agencije.

 

Izvješća AZO

Godišnja izvješća AZO za tematsko područje otpad

 

Priručnici i upute

Metodologija za određivanje sastava komunalnog otpada

Sprječavanje nastanka otpada od hrane prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti

Priručnik za statističke podatke o otpadu

Priručnik za automehaničare  

Upute i pojmovnik za određivanje otpada prema Katalogu otpada

Priručnik za vođenje Registra onečišćavanja okoliša

Preporuke za određivanje statusa otpad / ne-otpad

Upute za određivanje i tehnički opisi postupaka oporabe R i zbrinjavanja D

Pojmovi iz zakona i propisa za tematsko područje otpad

Pokazatelji za područje gospodarenja otpadom (radni materijal)  

e-ONTO brošura za korisnike aplikacije

 

Info letci

Kako planiranjem unaprijed spriječiti nastanak otpada od hrane

Kako smanjiti količine otpada?

 

Publikacije Odjela za otpad:

Metodologija za određivanje sastava komunalnog otpada

Izvješće o komunalnom otpadu za 2012. godinu
Komunalni otpad i odlagališta otpada: 2012.

 

Izvješće o stanju okoliša

Izvješće o stanju okoliša u  RH za razdoblje 2009. – 2012. – poglavlje Otpad

Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2005. - 2008. – poglavlje Otpad

Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2001. - 2004. – poglavlje Otpad

 

Iz publikacije Odabrani pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj, 2016 – poglavlje Gospodarenje otpadom

 

Za potrebe publikacija Okoliš na dlanu izrađeni su slijedeći pokazatelji:

 

Okoliš na dlanu 2017:

Biorazgradivi komunalni otpad
Otpad od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
Otpadni tekstil i obuća u komunalnom otpadu

 

Okoliš na dlanu 2016:
Komunalni otpad
Medicinski otpad
Otpadne baterije


Okoliš na dlanu 2015: 
Gospodarenje otpadnim vozilima
Gospodarenje EE otpadom
Intenzitet stvaranja otpada

 

Okoliš na dlanu 2014: 
Domaća potrošnja materijala
Ukupno proizvedene količine otpada
Gospodarenje otpadom postupcima R/D

 

Okoliš na dlanu 2013: 
Količina opreme koja sadrži PCB
Sanacije lokacija onečišćenih otpadom

 

Okoliš na dlanu 2012: 
Mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
Otpad koji sadrži azbest
Spaljivanje/suspaljivanje otpada
    

 

Okoliš na dlanu 2011:

Naknade u gospodarenju otpadom
Nusproizvodi životinjskog podrijetla
Odlagališta otpada

 

Okoliš na dlanu 2010:

Ambalažni otpad

Komunalni otpad

 

Okoliš na dlanu 2009:

Biorazgradivi komunalni otpad

Električni i elektronički otpad

 

Okoliš na dlanu 2008:

Izrađenost planova gospodarenja otpadom

Otpadna vozila

Otpadna ulja

 

Okoliš na dlanu 2007

Prekogranični promet otpadom

Broj dozvola za gospodarenja otpadom

Količine otpadnih baterija i akumulatora

 

Okoliš na dlanu 2006:

Sakupljanje komunalnoga otpada   

Oporaba otpadnih guma

Medicinski otpad

 

Okoliš na dlanu 2005:

Odlagališta: broj i kapacitet

Proizvedeni opasni otpad

 

 

Publikacije ostalih institucija vezano uz tematsko područje otpad:

 

Smjernice za pripremu i financiranje projekata izgradnje centara za gospodarenje otpadom uz sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu  okoliša i energetsku učinkovitost i fondova Europske unije

Minivodič za poslovnu zajednicu „Zaštita okoliša“

Brošura: Održiva potrošnja i proizvodnja

Kompost - Smanjimo svoj otpad za 30%!

 

Publikacije europskog tematskog centra za održivu proizvodnju i potrošnju za područje otpada

Publikacije Europske agencije za okoliš za područje otpad a

Publikacije Europske komisije za područje otpada

SOER 2010- The European environment – state and outlook 2010

Publikacije ISWA