Publikacije

AZO PUBLIKACIJE  

Osim izrade izvješća, Odsjek za kakvoću zraka izrađuje zasebne tiskane publikacije i sudjeluje u izradi ostalih tiskanih izvješća Agencije. 
 

Za potrebe publikacija Agencije izrađeni su slijedeći pokazatelji: 

 

Okoliš na dlanu I-2012:

Trend emisija žive (Hg) i kadmija (Cd)
Emisije sumporovog dioksida (SO2)

 

Okoliš na dlanu I-2011:

Srednje godišnje koncentracije NH3 u zraku
Emisija čestica manjih od 2,5 µm (PM2,5) 

 

Okoliš na dlanu I-2010 :

Emisija čestica manjih od 10 µm (PM 10 )

Emisija prethodnika ozona i SO 2

 

Okoliš na dlanu I-2009: 
Emisija olova (Pb) u zrak
Emisija sumporovog dioksida (SO2)
 
Okoliš na dlanu I-2008:
Srednje godišnje koncentracije dušikovog dioksida (NO2) u gradu Zagrebu
Broj prekoračenja tolerantnih vrijednosti (TV) lebdećih čestica PM10

Okoliš na dlanu I-2007:
 
Emisija policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) 
Emisija dioksina i furana (DIOX)

Emisija ukupnih suspenendiranih čestica (TSP)  
Emisija čestica manjih od 10 µm (PM10)

Emisija čestica manjih od 2,5 µ m (PM 2,5 )

 

Okoliš na dlanu I-2006:
Dušikov dioksid NO2
Sumporov dioksid SO2 
 
Okoliš na dlanu I-2005:
 
Emisija olova (Pb) 
    

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2007

   
Izvješće o dostupnosti informacija o okolišu u Republici Hrvatskoj i usuglašenosti s potrebama EEA
 

Izračunati EEA pokazatelji za procjenu stanja okoliša u tematskom području onečišćenje zraka u ovom izvješću su slijedeći:
CSI 001 Emisije zakiseljavajućih tvari
CSI 002 Emisije prekursora ozona
CSI 003 Emisije primarnih čestica i sekundarnih čestičnih prekursora

Izvješća o kakvoći zraka:

Izvješće o kakvoći zraka s postaja državne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu

Publikacije drugih institucija vezane uz tematsko područje kakvoće zraka:
 
Državni zavod za statistiku  
Državni hidrometeorološki zavod
  
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode