Projekti

Agencija za zaštitu okoliša je nositelj projekata u okviru Programa „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“; Komponenta 2.: Unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, kojeg financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Ciljevi projekata su:
1.   Unapređenje dostupnosti informacijama, podacima i izvješćima
2.   Unapređenje cjelovitosti i kvalitete informacija, podataka i izvješća
3.   Unapređenje sustava izvješćivanja prema EU direktivama i međunarodnim ugovorima

Unutar komponente projekata unapređenje sustava prikupljanja i razmjene podataka te izrade metodologija za njihovu obradu u skladu sa smjernicama UNFCCC i Kyotskog protokola definirane IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) provodi se projekt pod nazivom:„Izrada metodologije za procjenu podataka i procjenu mjerne nesigurnosti podataka o emisijama iz prometa s integralnom procjenom utjecaja sektora na okoliš“

 

Rezultati projekta "Izrada metodologije za procjenu podataka i procjenu nesigurnosti podataka o emisijama iz prometa s integralnom procjenom utjecaja sektora na okoliš – Faza 1. Podaci o djelatnosti za zrakoplovni i željeznički promet“

 

Procjena potreba nacionalnih kapaciteta za globalno upravljanje okolišem  NCSA (2003.-2005. godine). Rezultat projekta bio je određivanje strateških intervencija potrebnih za prilagodbu Okvirnoj Konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime te analiza ispunjavanja obveza prema Okvirnoj Konvenciji.

 

Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih za pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj (2010) cilj projekta je razviti sustav protoka podataka i pokazatelja iz tri tematska područja, sa svrhom pravovremenog upravljanja informacijama potrebnim za provedbu Okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, zatim konvencija o dezertifikaciji, te biološkoj raznolikosti (UNFCCC, UNCCD, UNCBD). Projekt je u toku.

 

G2G Capacity development related to Climate policies in Croatia. Jedan od ciljeva projekta je bilo pružiti edukaciju djelatnicima Odsjeka za klimatske promjene za osposobljavanje davanja mišljenja na planove praćenja emisija stakleničkih plinova u procesu izdavanja dozvole za emisije stakleničkih plinova. Projekt je još uvijek u tijeku.

 

CARDS 2004 Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području zaštite okoliša. U okviru provedbe ovog projekta Agencija je dobila je potporu u uspostavi Nacionalnog registra emisija stakleničkih plinova te u nabavci programske aplikacije i tehničke opreme.

 

Republika Hrvatska dobila je potporu u izradi Nacionalnog alokacijskog plana (NAP) 2008. sukladno Direktivi 2003/EC kojom se uspostavlja sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, te u nabavci programske aplikacija i tehničke opreme za uspostavu Nacionalnog registra emisija stakleničkih plinova (2008.).