Projekti

Projekte vezane za praćenje sektorskih pritisaka na okoliš najvećim dijelom potiče i vodi nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Projekte također osmišljava i vodi i Agencija kao i druge nadležne ili ovlaštene državne institucije. Neki su projekti međunarodni, bilo da su pokrenuti na osnovu potpisanih i ratificiranih ugovora Republike Hrvatske, bilo da su pokrenuti uslijed pristupne faze Republike Hrvatske Europskoj Uniji. Također se u cilju pravovremenog upoznavanja djelatnika Agencije sa zahtjevima provedbe pojedinih EU propisa koristi TAIEX instrument EU (Technical Assistance and Information Exchange Instrument). Taiex predstavlja tehničku pomoć i izmjenu informacija za pojedine zemlje (npr. zemlje kandidate i potencijalne kandidate) koje vodi DG Directorate-General Enlargement Europske Komisije (EC).

 

U nastavku se daje popis projekata i studijskih putovanja u kojima su sudjelovali i djelatnici Agencije.

 

Prijelazni instrument Twinning projekt „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ HR 14 IB EN 01


Projekt je trajao od siječnja 2016 do srpnja 2017. godine. Projekt provode austrijska Agencija za okoliš (institucija vodeće zemlje članice), Međustrukovni tehnički centar za studije o onečišćenju zraka  (Francuska) i njemačka Savezna agencija za okoliš (institucije junior zemalja članica), te Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (institucija zemlje korisnice).


Rezultati projekta su unaprjeđenje hrvatskog Registra onečišćavanja okoliša kako bi se ispunili zahtjevi izvješćivanja prvenstveno prema EU (E-PRTR, IED, ETS Direktiva, GHG Monitoring Mechanism Decision) i UN-u (LRTAP, UNFCCC, PRTR); unaprjeđenje Hrvatskog nacionalnog portala Registra onečišćavanja okoliša, uključujući GIS komponente, kroz razvoj web portala za hrvatski ROO sustav kako bi se ispunili zahtjevi E-PRTR u području kvalitete podataka i dostupnosti podataka javnosti; preporuke za E-PRTR izvješćivanje na temelju rezultata pilot testiranja podataka; priručnik za izračun emisija u zrak za hrvatske obveznike dostave podataka u E-PRTR; jačanje kapaciteta HAOP stručnjaka i drugih državnih tijela u svrhu unaprjeđenja prikupljanja, provjere i izvješćivanja podataka ROO.

 

G2GNL Projekt između Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske

 

G2GNL Short program je trajao od travnja 2007. do travnja 2008. godine. gdje je glavni korisnik projekta bila  Agencija za zaštitu okoliša.

 

Cilj projekta bio je pružanje pomoći Agenciji za zaštitu okoliša pri implementiranju EPRTR Uredbe (Regulation (EC) no 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006, concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC) te prijenos nizozemskog iskustva i znanja na području PRTR-a.

 

CARDS 2004: Potpora nastavku približavanja hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU na području zaštite okoliša (Support for Further Approximation with the Environmental Acquis)

 

Projekt je trajao od lipnja 2007. do lipnja 2009. godine, a sastojao se od tri komponente:

 1. komponenta – Nadzor industrijskog onečišćenja, čiji su rezultati ojačana sposobnost nadležnih tijela,  prvenstveno MZOIP-a te poduzeća za provedbu zahtjeva IPPC direktive 2008/1/EZ o integriranom sprječavanju i kontroli onečišćenja;

2. komponenta – Klimatske promjene, čiji su rezultati Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 76/2009) i razvoj Registra emisija stakleničkih plinova u skladu s obvezama iz Kyoto protokola;

 3. komponenta – Apsorpcijska sposobnost, čiji je rezultat povećana nacionalna apsorpcijska sposobnost za investicijske projekte u području gospodarenja otpadom.

Najvažniji neposredni rezultati projekta su: 

1. Izdane su pilot IPPC dozvole za: 

    Našice Cement,  INA Rafinerija  nafte Sisak,   TE Plomin , HEP Sisak

2. Izvješće o tehničkim specifikacijama za IPPC registar

3. Priručnik za inspekcijski  nadzor IPPC postrojenja

4. Smjernice za NRT (najbolje raspoložive tehnike)

5. Izvješća o terenskim posjetima u svezi NRT-a

6. Popis postrojenja obuhvaćenih IPPC-om

7. Četiri modula osposobljavanja

8. Ostala izvješća

 

 

PHARE 2005 „Prilagodba inspekcije zaštite okoliša za provedbu novog nacionalnog zakonodavstva u području zaštite okoliša, 2008. – 2009. (EuropeAid/123226/D/SER/HR)

 

Projektne aktivnosti su podijeljene u četiri glavne komponente:

Komponenta I – analiza postojećeg stanja i prijedlog za unaprjeđenje sustava inspekcije zaštite okoliša. U okviru ove komponente izrađena je analiza postojećeg stanja inspekcije zaštite okoliša kao i drugih inspekcija koje sudjeluju u inspekciji zaštite okoliša te je izrađen prijedlog za unaprjeđenje njezinog rada.

Komponenta II – utvrđivanje postojećih vještina, znanja i kvalifikacija kao podloga za izobrazbu i obuku. U okviru ove komponente definirana su  potrebna znanja i vještine inspektora zaštite okoliša i drugih inspekcija na području zaštite okoliša, te održavani treninzi, radionice i studijska putovanja u zemlje EU u cilju uspostavljanja modela stalnog obrazovanja za učinkovitije pripreme inspektora za provođenje novih okolišnih zakona usklađenih s EU zakonodavstvom.

Komponenta III – prijedlog za strukturu pilot tima i razvoj kriterija po kojima će pilot tim raditi. Formirane su radne grupe s ciljem definiranja standarda suradnje i postupanja u slučajevima izvanrednih događaja koji uzrokuju štetu u okolišu. Članovi radnih grupa su bili  predstavnici inspekcije zaštite okoliša, ostalih inspekcija, policije, carine, Državnog odvjetništva, sudstva, sudskih vještaka i sudskih eksperata, službe zaštite i spašavanja kao predstavnici Eko stožera.

Komponenta IV – razvoj informacijskog sustava za potrebe unaprjeđenja izvješćivanja. Razvoj i uspostavljanje novog informacijskog sustava koji će omogućiti inspekciji zaštite okoliša poboljšanje postojećeg sustava izvješćivanja i razmjene podataka.


 

IPA 2007 Kemijska aktivnost  - jačanje pravnog okvira u izgradnji institucionalne infrastrukture u zaštiti kod postupanja s opasnim kemikalijama, Twinning komponenta (TK) i tehnička pomoć (TA)

 

G2G09/HR/6/5 projekt između Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske - Stručna obuka i provedba glavnih aktivnosti u primjeni Seveso II Direktive

 

Vezano za tematsko područje praćenja sektorskih pritisaka na okoliš djelatnici Agencije sudjelovali su u sljedećim TAIEX studijskim putovanjima:

 

Studijsko putovanje u Austriju i „on spot“ posjete u Hrvatskoj u sklopu Twinning Projekta HR 14 IB EN 01 „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ 


U sklopu komponente 5.6. navedenog projekta, provedeno je studijsko putovanje u Republici Austriji u svrhu upoznavanja tehnologija za koje se obavlja E-PRTR i ETS izvješćivanje. Djelatnici Agencije posjetili su slijedeće tvrtke: Voestalpine AG, EVN Waste incineration plant, EVN power plant, Wiener Kommunal-Umweltschutzprojektgesellschaft mbH, (Lafarge Zementwerke GmBH).
Također u sklopu komponente 5.4. navedenog projekta provedene su „on spot“ posjete u Republici Hrvatskoj za postrojenja koja su obveznici ROO, a ujedno i obveznici izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova. Posjetili smo slijedeće tvrtke :Podravka d.d., Pliva Hrvatska d.o.o. , Vetrpack Straža d.d., Petrokemija d.d. i Našicecement d.d.

 

Study Tour Programm for Croatian experts on IPPC, The Netherlands, 20-22 April 2009.

 

Studijsko putovanje je provedeno u cilju upoznavanja djelatnika s obvezama izvješćivanja koje je provodila Agencija za zaštitu okoliša, a vezano za IPPC izvješćivanje. Djelatnici su upoznati sa izvješćivanjem u Kraljevini Nizozemskoj, te sa IPPC i EPRTR bazama.

 

Taiex studijsko putovanje INFRA IND/STUD 32512 - Seveso II  Directive

 

Ostvarena je suradnja s Joint Research Centre (JRC) iz Italije vezano uz izvješćivanje RH prema hrvatskom zakonodavstvu (Uredbu o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, (NN 114/08) te Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća, (NN 113/08), kojima su u hrvatsko zakonodavstvo transponirane Seveso II Direktiva (96/082/EEC) te djelomično i Direktiva 2003/105/EC koja mijenja i nadopunjuje Seveso Direktivu. Suradnja i dalje uspješno traje u cilju daljnjeg izvješćivanja Agencije  u EC.

 

Taiex studijsko putovanje IPPC Directive implementation, Dessau, Halle, Njemačka

 

Agencija je u organizaciji Taiex instrumenta EC ostvario suradnju s UBA (Federal Environment Agency) i regionalnom Agencijom (Environmental Protection Agency Saxony – Anhalt) iz Njemačke vezano uz razmjenu iskustava za izvješćivanje prema Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08) i Pravilniku o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08), kojima su u hrvatsko zakonodavstvo tansponirane IPPC Directiva (Directive 2008/1/EC  of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (the IPPC Directive), koja nadopunjuje Directive 96/61/EC ). Nadalje prenesena su nam i iskustva izvješćivanja prema PRTR Protokolu (UN/ECE Protocol to the Aarhus Convention onPollutant Release and Transfer Registers) i Direktivi (European Pollutant Emission and Transfer Register Regulation (EC) No 166/2006).

 

E-PRTR TAIEX Workshop on Classification and Labelling System of Dangerous Chemicals

 

TAIEX Multicountry Workshop FROM REACH TO GLOBAL PRODUCT STRATEGY

   

Djelatnici Agencije sudjelovali su i na ECENA CARDS studijskom putovanju  ECENA CARDS studijskom putovanju - Seveso II  Directive (1996/82/EC) Implementation, Sofija, Bugarska, vezano uz implemenrtaciju Seveso II Direktive u RH.