Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama   (NN 25/13, NN 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva koji se upućuje:

  • Na adresu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
  • Na broj telefona 01 4886 857 
  • Na broj telefaxa 01 4826 173
  • Elektroničkom poštom na info@azo.hr 
  • Donošenjem osobno na adresu HAOP-a (Radnička cesta 80/7), radnim danom od 8.00 do 15.30 sati.  

Službenik za informiranje u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (odlukom od 21.3.2016.g.) je Branka Ilakovac, dipl. novinar.

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu .

 

! Važna obavijest korisnicima prava na pristup informacijama !

 

 

Vezani dokumenti