Pregled podataka

Unutar redovitoga opsega posla, Agencija za zaštitu okoliša izrađuje brojna izvješća o stanju pojedinih sastavnica okoliša, kao i objedinjena izviješća čime pridonosi stvaranju utemeljenih podloga za provedbu politike zaštite okoliša.

 

Kako bi mogao izvršavati navedene obveze AZO prikuplja podatke i izrađuje baze podataka o stanju okoliša te razvija Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) i koordinira nacionalno i međunarodno izvješćivanje. Sustavnim prikupljanjem podataka o okolišu, baze podataka Agencije postaju sve vredniji resurs o stanju okoliša.

 

Slijedeći standardiziranu tipologiju Europske agencije za okoliš (EEA), praćenje stanja i promjena u okolišu te predviđanje budućih stanja (projekcije) pomoću pokazatelja AZO je uveo standardni i široko prihvaćeni način praćenja stanja i trendova u okolišu u svim zemljama članicama Unije i šire. Isti su pokazatelji pogodni za praćenje promjena u duljem vremenskome razdoblju i na raznim područjima pa se primjerice usporedbom pokazatelja jedne zemlje s pokazateljima druge zemlje mogu donositi relevantne usporedbe o stanju pojedinih sastavnica okoliša. Korištenje pokazatelja omogućuje učinkovit prikaz praćenja promjena i ostvarenja ciljeva sektorskih politika ili strategija s jedne, te pružanje informacija na reprezentativan, jednostavan i jasan način, s druge strane.

 

Radi jasnog, kratkog i slikovitog prikaza podataka javnosti infografike su još jedan alat za prikaz stanja okoliša u državi. Osim informativnog imaju i obrazovni karakter te se lako mogu primijeniti u razne svrhe.  

 

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju i preuzimanjem svih obveza punopravne članice, naša će zemlja postati obveznikom izrade i dostave još većeg broja izvješća i skupova podataka, čime će se povećati i obveze Agencije (za RH će nastati ukupno 249 obveza izvješćivanja u kojem sudjeluju državna tijela, javne stručne i znanstvene institucije).