Pokazatelji

Pokazatelj (indikator) je reprezentativna vrijednost nekog promatranog slučaja. Pokazatelj kvantificira informaciju agregiranjem različitih, diskretnih i periodičkih mjerenja u jednu numerički reprezentativnu veličinu. Rezultat je izvedena informacija. Ili ukratko, pokazatelji su informacije o okolišu koje nam pomažu sagledati složeni događaj.
 
Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15 ) djelatnost Agencije obuhvaća izradu Nacionalne liste pokazatelja (NLP). Nacionalna lista pokazatelja (NLP) koju je predložilo imenovano povjerenstvo, izrađena je na temelju posebnih propisa i međunarodnih ugovora, odnosno popisa pokazatelja Europske agencije za okoliš (EEA) te drugih europskih relevantnih tijela (DG Environment). Objavljivanjem NLP u Narodnim novinama za razdoblje od dvije godine, popis postaje obvezujući dokument i vrijedan alat za izradu Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Više informacija o objavljenim pokazateljima možete naći u rubrici Publikacije.
 
Pokazatelji Sektorskih pritisaka
S ciljem standardiziranja izvješćivanja o okolišu Agencija je, koristeći metodologiju EEA, a uvažavajući smjernice objavljene u dokumentu Nacionalne mogućnosti prikupljanja podataka o okolišu (MZOIP 2001), i strategiji Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02) te planu Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02) pokrenula izradu Nacionalne liste pokazatelja za okoliš. Unutar područja Sektorskih pritisaka definirano je više područja i potpodručja od kojih su neka obrađena u prvoj fazi izrade NLP, dok se u drugoj fazi lista pokazatelja proširuje te je u fazi izrade. Prema pokazateljima opisanima u dokumentu Nacionalne mogućnosti prikupljanja podataka o okolišu odrađeno je 90 pokazatelja u četiri područja pomoću kojih će se pratiti ostvarenje strateških ciljeva i ocjenjivanje stanja područja sektorskih pritisaka .

 

Navedena područja su:

 

Industrija i energetika,

Promet i turizam,

Zdravlje i sigurnost