Pokazatelji

S ciljem standardiziranja praćenja stanja okoliša, AZO je izradila Nacionalnu listu pokazatelja  za okoliš, 2015. (NLP).

Sastavni dio dokumenta čine pokazatelji pomoću kojih će se pratiti ostvarivanje strateških ciljeva i ocjenjivati stanje na području gospodarenja otpadom.

 

Sastavni dio dokumenta čine pokazatelji pomoću kojih će se pratiti ostvarivanje strateških ciljeva i ocjenjivati stanje na području gospodarenja otpadom.

NLP 2015 – Pokazatelji tematskog područja Otpad

NLP 2015 – Pokazatelji tematskog područja Tokovi materijala

NLP 2011 - Pokazatelji za područje gospodarenja otpadom 2011. (radni materijal)

 

Pokazateljski pristup korišten je pri izradi Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj te godišnjim publikacijama AZO pod nazivom Okoliš na dlanu.

 

Okoliš na dlanu 2017:

Biorazgradivi komunalni otpad
Otpad od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
Otpadni tekstil i obuća u komunalnom otpadu


Okoliš na dlanu 2016:

Komunalni otpad
Medicinski otpad
Otpadne baterije


Okoliš na dlanu 2015: 
Gospodarenje otpadnim vozilima
Gospodarenje EE otpadom
Intenzitet stvaranja otpada

 

Okoliš na dlanu 2014:
Domaća potrošnja materijala
Ukupno proizvedene količine otpada
Gospodarenje otpadom postupcima R/D 
 
Okoliš na dlanu 2013:
Količina opreme koja sadrži PCB
Sanacije lokacija onečišćenih otpadom

 

Okoliš na dlanu 2012:
Mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
Otpad koji sadrži azbest
Spaljivanje/suspaljivanje otpada

 

Okoliš na dlanu 2011:

Naknade u gospodarenju otpadom
Nusproizvodi životinjskog podrijetla
Odlagališta otpada

 

Okoliš na dlanu 2010:

Ambalažni otpad

Komunalni otpad

 

Okoliš na dlanu 2009:

Biorazgradivi komunalni otpad

Električni i elektronički otpad

 

Okoliš na dlanu 2008:

Izrađenost planova gospodarenja otpadom

Otpadna vozila

Otpadna ulja

 

Okoliš na dlanu 2007

Prekogranični promet otpadom

Broj dozvola za gospodarenja otpadom

Količine otpadnih baterija i akumulatora

 

Okoliš na dlanu 2006:

Sakupljanje komunalnoga otpada 

Oporaba otpadnih guma

Medicinski otpad

 

Okoliš na dlanu 2005:

Odlagališta: broj i kapacitet

Proizvedeni opasni otpad