Pokazatelji

Pokazatelj (indikator) je reprezentativna vrijednost nekog promatranog slučaja koji kvantificira informaciju agregiranjem različitih, diskrektnih i periodičkih mjerenja u jednu numerički reprezentativnu veličinu. Rezultat je izvedena informacija. Pokazatelji su efikasan oblik za praćenje promjena te ostvarenje ciljeva sektorskih politika ili strategija. Oni pomažu boljem razumijevanju složenih ekoloških problema te daju kvantitativnu informaciju na jednostavan i jasan način.

Pokazatelj bi trebali biti: reprezentativni, bitni, uvjerljivi, transparentni i točni. Postoji više kriterija za odabir pokazatelji, ali najvažniji su: koliko je važan problem s gledišta negativnog utjecaja za okoliš, kako politika gleda na problem i je li moguće skupljanje ili mjerenje pokazatelja. Za bolje razumijevanje okoliša koji nas okružuje Agencija za zaštitu okoliša u svom izvješćivanju koristi indikatore ili pokazatelje. Njihov je cilj na sažet, jednostavan i razumljiv način prikazati stanje okoliša i trendove promjena.

 

NACIONALNA LISTA POKAZATELJA

 

Nacrt Nacionalne liste poljoprivredno okolišnih pokazatelja i pokazatelja zaštite tla izrađen je sa svrhom definiranja seta indikatora i pripadajućih podataka potrebnih za učinkovito praćenje stanja okoliša i ispunjenje obveza za izvješćivanjem o stanju okoliša sukladno postojećim nacionalnim i međunarodnim pravnim aktima. Nacrt je izrađen na temelju liste indikatora definirane od strane EEA (Euroropean Environment Agency) i drugih relevantnih tijela EU (DG Environ­ment, Eurostat), ali i uz uvažavanje potreba Vlade Republike Hrvatske za informacijama nužnim za utemeljeno planiranje politike zaštite okoliša i održivog razvoja. Nacrt Nacionalne liste poljoprivredno okolišnih pokazatelja i pokazatelja zaštite tla dostavljen je na mišljenje svim institucijama koje su prepoznate kao izvori i/ili korisnici podataka potrebnih za izračun obuhvaćenih pokazatelja .

Uslijed zaprimljenih očitovanja od suradničkih institucija (Državna geodetska uprava, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatski stočarski centar, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede - Uprava šumarstva, Uprava za poljoprivredno zemljište i Uprava za održivi razvitak, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Sektor za atmosferu, more i tlo, Služba za atmosferu i zaštitu tla, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske) dovršena je Nacionalna lista poljoprivredno okolišnih pokazatelja i pokazatelja zaštite tla kao temelj za planiranje i odvijanje daljnjih aktivnosti Agencije za zaštitu okoliša vezanihuz prikupljanje podataka potrebnih za izračun i prikaz pokazatelja.

Revizija NLP vršit će se na godišnjoj bazi, kako bi se uvažili novo doneseni propisi i uspostavljeni tokovi podataka i informacija. Sama lista pokazatelja također je podložna promjenama u smislu nadopune popisa ukoliko korisnici podataka i informacija utvrde da za to postoji potreba.

 

POKAZATELJI IZ IV PANEUROPSKE PROCJENE STANJA OKOLIŠA (Beogradsko izvješće 2007).

Agencija za zaštitu okoliša na razini Republike Hrvatske koordinira prikupljanje i obradu podataka i informacija potrebnih za izradu Četvrtog pan-Europskog, tzv. Beogradskog  izvješća o stanju okoliša (Fourth Pan-European environment assessment Belgrade 2007 Report). 27 pokazatelja iz Ključne grupe prema Europskoj agenciji za okoliš (Core set of indicators) Agencija za zaštitu okoliša dostavila je za potrebe Četvrte Paneuropske procjene stanja okoliša - Beogradskog izvješća 2007.

Pokazatelji se odnose na razna tematska područja: poljoprivredu, onečišćenje zraka i ozonskoga omotača, biološku raznolikost, klimatske promjene, energetiku, ribarstvo, tlo, promet, otpad i vode.

 

 

EEA POKAZATELJI

Do konačnog određenja liste poljoprivredno-okolišnih te pokazatelja oštećenja i onečišćenja tla, na ovim stranicama možete pronaći pokazatelje temeljene na EEA Coreset-u i IRENA projektu.

 

POLJOPRIVREDNO-OKOLIŠNI POKAZATELJI

POKAZATELJI OŠTEĆENJA I ONEČIŠĆENJA TLA

POSEBNI HRVATSKI POKAZATELJI

POKAZATELJI ZEMLJIŠNOG POKROVA