Pokazatelji

Pokazatelj (indikator)je reprezentativna vrijednost nekog promatranog slučaja. Pokazatelj kvantificira informaciju agregiranjem različitih, diskretnih i periodičkih mjerenja u numerički reprezentativnu veličinu. Rezultat je izvedena informacija. Ili ukratko, pokazatelji su informacije o okolišu koje nam pomažu da sagledamo složeni događaj.  

Nacionalni pokazatelji
 
Prema čl. 37. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) 
djelatnost Agencije obuhvaća izradu Nacionalne liste pokazatelja. Nacionalna lista pokazatelja, koju je predložilo imenovano Povjerenstvo, izrađena je na temelju posebnih propisa i međunarodnih ugovora, odnosno popisa pokazatelja Europske agencije za okoliš (European Environment Agency, EEA) te drugih europskih relevantnih tijela (DG Environ­ment). Objavljivanjem NLP u Narodnim novinama za razdoblje od dvije godine, popis postaje obvezujući dokument i vrijedan alat za izradu Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj.


Pokazatelji u području zraka
 
S ciljem standardiziranja izvješćivanja o okolišu Agencija je, koristeći metodologiju Europske agencije za okoliš, pokrenula izradu Nacionalne liste pokazatelja za okoliš. Određeno je ukupno 21 pokazatelja iz područja zraka pomoću kojih će se pratiti ostvarivanje strateških ciljeva i ocjenjivanje kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj.


Z 1 Kakvoća zraka u urbanim područjima; broj dana u godini s prekoračenjem graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari SO2, NO2, PM10  i O3
Z 2 Kakvoća zraka u ruralnim područjima; broj dana u godini s prekoračenjem graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari SO2, NO2 i O3
Z 3 Kakvoća zraka u urbanim područjima; trend onečišćenja zraka u urbanim područjima za onečišćujuće tvari SO2, NO2, PM10  i O3
Z 4 Kakvoća zraka u urbanim područjima; trend broja višestrukih, uzastopnih prekoračenja graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari SO2, NO2, PM10  i O3
Z 5 Kakvoća zraka u urbanim područjima; broj dana u godini s čistim ili neznatno onečišćenim zrakom, umjereno onečišćenim zrakom i prekomjerno onečišćenim zrakom za onečišćujuće tvari SO2, NO2, PM10  i O3
Z 6 Kakvoća zraka u ruralnim područjima; broj dana u godini s čistim ili neznatno onečišćenim zrakom, umjereno onečišćenim zrakom i prekomjerno onečišćenim zrakom za onečišćujuće tvari SO2, NOi O3
Z 7 Kakvoća zraka u urbanim područjima; srednji godišnji broj dana s prekoračenjem graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari SO2, NO2, PM10  i O3
Z 8 Kakvoća zraka u ruralnim područjima; srednji godišnji broj dana s prekoračenjem graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari SO2, NO2 i O3
Z 9 Taloženje oksidiranih (NOx) i reduciranih (NHx) dušikovih spojeva i taloženje oksidiranih sumpornih spojeva (SOx) 
Z 10 Emisija zakiseljavajućih tvari
Z 11 Emisija prekursora ozona
Z 12 Emisija primarnih čestica i sekundarnih prekursora čestica
Z 13 Izloženost ekosustava zakiseljavanju, eutrofikaciji i prizemnom ozonu
Z 14 Emisija dušikovih oksida – NOx
Z 15 Emisija ne-metanskih hlapivih organskih spojeva – NMVOC
Z 16 Emisija sumporovog dioksida - SO2
Z 17 Emisija čestica
Z 18 Emisija amonijaka - NH3
Z 19 Emisija ugljikovog monoksida – CO
Z 20 Emisija postojanih organskih onečišćujućih tvari – POO
Z 21 Indeks emisija teških metala 
 

NACIONALNA LISTA POKAZATELJA ZA ONEČIŠĆENJE ZRAKA, KONAČAN NACRT

 

Pokazatelji IV PAn Europskog izvješća

Pokazatelji su izrađeni za potrebe Paneuropske konferencije koja je održana u Beogradu u listopadu 2007. godine, a radi se o osnovnim ili Core seti pokazateljima izrađenima prema metodologiji Europske agencije za okoliš. 


EEA pokazatelji
Europska Agencija za zaštitu okoliša razvila je temeljni set 37 pokazatelja za praćenja stanja okoliša tzv. Core set.

Tematsko područje kakvoće zraka pokriveno je s pet pokazatelja.

 

Ostali pokazatelji
Kako na kakvoću zraka utječu gotovo sve ljudske aktivnosti ostali pokazatelji povezani su s pritiscima (energija, industrija, promet i drugi). Prošireni set pokazatelja pogledati na linku EEA
.