Pokazatelji

Pokazatelji su efikasan oblik za praćenje promjena i stanja okoliša te ostvarenje ciljeva sektorskih politika ili strategija. Pokazatelj se može definirati kao produkt proizašao stručnom obradom podataka dobivenih mjerenjem, izračunom ili procjenom. 

 

Nacionalni pokazatelji

 

Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) čl. 37. stavak 2 djelatnost Agencije obuhvaća izradu Nacionalne liste pokazatelja.

Nacionalna lista pokazatelja, koju je predložilo imenovano Povjerenstvo za tematsko područje More, ribarstvo i akvakultura, izrađena je na temelju posebnih propisa i međunarodnih ugovora, odnosno popisa pokazatelja Europske agencije za okoliš (European Environment Agency, EEA) te drugih europskih relevantnih tijela (DG Environ­ment, Eurostat).

Objavljivanjem NLP u Narodnim novinama za razdoblje od dvije godine, popis postaje obvezujući dokument i vrijedan alat za izradu Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj.

 

Rad Povjerenstva

 

Pokazatelji mora, ribarstva i akvakulture sastavni su dio Nacionalne liste pokazatelja izrađena je radi uspostave usporedivoga sustava prikupljanja i obrade podataka. Agencija za zaštitu okoliša pokrenula je 2005. godine projekt izrade NLP za more sa svrhom definiranja seta pokazatelja i pripadajućih podataka potrebnih za učinkovito praćenje stanja okoliša i ispunjenje obveza za izvješćivanjem o stanju okoliša sukladno postojećim nacionalnim i međunarodnim obvezama u izvješćivanju.

 

Međunarodni pokazatelji

 

Pokazatelji EEA mogu se pronaći putem Servisa upravljanja pokazateljima Europske agencije (Indicator Management Service, IMS).

EEA Ključna grupa pokazatelja (Core Set of Indicators, CSI) koja se primjenjuje na području ribarstva i mora su:

CSI 021 Hranjive tvari u prijelaznim, priobalnim vodama i moru (Nutrients in   transitional, coastal and marine waters)

CSI 022 Kakvoća vode za kupanje   (Bathing water quality)

CSI 023 Klorofil a u prijelaznim, priobalnim vodama i moru (Chlorophyll in transitional, coastal and marine waters)

CSI 032 Indeks biomase (Status of marine fish stocks)

CSI 033 Proizvodnja u akvakulturi (Aquaculture production)

CSI 034 Kapacitet ribarske flote (Fishing fleet capacity)