Podaci o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu

Za potrebe izračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (sukladno stavku 8. članka 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izradila je prikaz podataka o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu.