Otpad

Priručnici i upute

Sprječavanje nastanka otpada od hrane prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti

Priručnik za statističke podatke o otpadu

Priručnik za automehaničare

Upute i pojmovnik za određivanje otpada prema Katalogu otpada

Preporuke za određivanje statusa otpad/ne-otpad

Upute za određivanje i tehnički opisi postupaka oporabe R i zbrinjavanja D  

KATALOG OTPADA

Upute za određivanje količina odloženog biorazgradivog komunalnog otpada na odlagališta potrebne za prijavu putem obrasca OOO

Upute za određivanje količina odloženog ostalog biorazgradivog otpada na odlagališta potrebne za prijavu putem obrasca OOO

Digitalni obrazac temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) – obavijest!

 
Obrazac sukladno čl.40 Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) - Izvješće o provedenim akcijama prikupljanja otpada

 

Vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada - pregled odredbi i upute

Predlošci Obrazaca ONTO, ONTO-P, PL-O i PGO-PO sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) - za pravne i fizičke osobe koje nisu obvezne voditi podatke u e-ONTO aplikaciji:

Prateći list za otpad – obrazac PL-O-
Očevidnik o nastanku i tijeku otpada  - Obrazac - ONTO-
Očevidnik o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada  - Obrazac – ONTO-P- 

Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada – Obrazac PGO-PO

e-ONTO aplikacija – pristup sustavu i uputama (samo za obveznike vođenja podataka u e-ONTO aplikaciji)

Obrasci sukladno Pravilniku o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)

Izvješće o nusproizvodima – Obrazac DODATAK VIII

Izvješće o ukidanju statusa otpada – Obrazac DODATAK IX

 

Obrasci sukladno Pravilniku o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14

Obrazac za registraciju posjednika opreme koja sadrži PCB  - Obrazac PCB-1

Obrazac za detaljan opis opreme koja sadrži PCB – Obrazac PCB-2

Obrazac za prijavu PCB opreme koja je dekontaminirana/zbrinuta – Obrazac PCB-3

 

Obavijest za trgovce otpadom koji obavljaju postupak trgovanja otpadom na malo   

Obavijest tvrtkama koje su upisane u Očevidnike uvoznika/izvoznika koji ne podliježe notifikacijskom postupku i/ili imaju Odobrenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izvoz/uvoz otpada koji  podliježe notifikacijskom postupku

Ostali obrasci:                                                          
                                                                       
                                                                       - ONTOU 
 
Obrasci i procedure za prijavu podataka u Registar onečišćavanja okoliša