AZO i opće teme zaštite okoliša

Opće teme zaštite okoliša obuhvaćaju politiku održivog razvitka i zaštite okoliša, kao i sektorske politike vezane uz pojedine sastavnice i opterećenja. Evaluaciju strateško-planskih dokumenata, odnosno njihovih ciljeva, mjera i aktivnosti Agencija za zaštitu okoliša obrađuje i objavljuje primarno u nacionalnim četverogodišnjim Izvješćima o stanju okoliša. Alat za izradu tih izvješća je Nacionalna lista pokazatelja, kao i dobra praksa Europske okolišne agencije i drugih organizacija u području praćenja stanja okoliša i sektorskih opterećenja

Radi dobivanja cjelovitog uvida u stanje okoliša u državi te na području jedinica lokalne i područne samouprave, Agencija kontinuirano prikuplja i pohranjuje dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša u Bazu dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša

Jedan od elemenata opće politike zaštite okoliša je EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja kojim organizacije procjenjuju utjecaj svojih djelatnosti na okoliš. O tome informiraju javnost te kontinuirano unapređuju učinkovitost rada u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša. Objavom EMAS Portala Agencija osigurava javnosti sve potrebne informacije i upute. 

Agencija surađuje s Europskom okolišnom agencijom (EEA) na izradi Europskog izvješća o stanju okoliša te dostavlja izvješća, setove podataka i ostale informacije potrebne Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži (EIONET) u sklopu koje je razvijen Informacijski sustav izvještavanja o stanju okoliša - SERIS.

Učinkovito korištenje resursa usko je povezano sa temom održive proizvodnje i potrošnje. Prati se putem pokazatelja izrađenih za potrebe praćenja stanja i trendova u raznim područjima (energetika, promet, gospodarenje otpadom i dr.), kao i specifičnim pokazateljima koji ukazuju na kretanje emisija i eksploatacije materijala u odnosu na gospodarski rast.
Također, utjecaj globalnih mega-trendova poput klimatskih promjena, iscrpljivanje prirodnih resursa, kao i smanjivanja usluga ekosustava i bioraznolikosti imaju neposredne i posredne učinke na očuvanje zdravlja i dobrobit stanovništva. Ove nove integrirane teme Agencija na nacionalnoj razini razvija u suradnji s EEA.