O nama

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) je neovisna javna ustanova osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske za prikupljanje i objedinjavanje podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode, održivog razvitka te obavljanje stručnih poslova u vezi sa zaštitom okoliša i prirode.

Danom upisa HAOP-a u sudski registar prestali su s radom Agencija za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode, a njihove poslove, u okviru djelokruga utvrđenog Uredbom o osnivanju HAOP-a i posebnim propisima, kao pravni slijednik preuzima Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, koja preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, imovinu, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode.