Klimatske promjene

Zakonski rokovi dostave podataka za područje emisija stakleničkih plinova

 

ROK

TKO

ŠTO

1.3.

Operater ETS postrojenja

Dostava verificiranog izvješća o emisijama

1.3.

Operator ETS zrakoplova

Dostava verificiranog izvješća o emisijama

15.3

Ovlaštenik (NIR)

Dostava Izvješća o provedbi politika i mjera za smanjenje emisija

15.3.

Ovlaštenik (NIR)

Dostava Izvješća o projekcijama emisijama stakleničkih plinova

30.6.

Nadležna tijela (mjerodavna tijela državne uprave, državne upravne organizacije i javne ustanove) iz Priloga II NN br. 01/07

Dostava podataka za izradu Inventara stakleničkih plinova (NIR)

*ETS (Međunarodni sustav za trgovanje emisijama stakleničkih plinova, eng. Emissions Trading System)

  

 

Program prikupljanja podataka NIR 2013

Program prikupljanja podataka NIR 2014

Program prikupljanja podataka NIR 2015. - Sektor poljoprivreda, šumarstvo i ostalo korištenje zemljišta      

Program prikupljanja podataka NIR 2015. - Energetika       
            
Program prikupljanja podataka NIR 2015. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda     

Program prikupljanja podataka NIR 2015. – Otpad

Program prikupljanja podataka NIR 2016. - Sektor poljoprivreda, šumarstvo i ostalo korištenje zemljišta     

Program prikupljanja podataka NIR 2016. - Energetika          
            
Program prikupljanja podataka NIR 2016. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda     

Program prikupljanja podataka NIR 2016. – Otpad   

Program prikupljanja podataka NIR 2017. - Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2017. - LULCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2017. - Energetika           
         
Program prikupljanja podataka NIR 2017. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda     

Program prikupljanja podataka NIR 2017. – Otpad   

Program prikupljanja podataka NIR 2018. - Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2018. - LULUCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2018. - Energetika           
         
Program prikupljanja podataka NIR 2018. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda     

Program prikupljanja podataka NIR 2018. – Otpad   

Dostava podataka o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/2011, 47/14, 61/17), članku 7. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) te članku 6. Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima, Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove u količini od 5 tona ekvivalenta CO2 ili više dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Agenciji.

Prijava nepokretnih uređaja i opreme podnosi se na obrascu PNOS. putem web aplikacije na adresi:

http://pnos.azo.hr/


Popis ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba - obrtnika koje se bave djelatnošću servisiranja, uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i popis ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje djelatnosti servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove se nalazi na adresi Registra.

Sukladno  Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/2011, 47/14, 61/17) te članku 9. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) o prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tvari, ovlašteni serviser vodi očevidnik. Podaci iz očevidnika se dostavljaju Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 1.

Temeljem članka 17. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova o prikupljenim, obnovljenim, oporabljenim i uništenim kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima vodi očevidnik. Podaci iz očevidnika se dostavljaju Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 3.

Temeljem članka 18. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) Poduzetnik koji uvozi/unosi, izvozi/iznosi, uništava i/ili proizvodi tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove dostavlja Agenciji podatke za svaku kontroliranu tvar i novu tvar te za fluorirane stakleničke plinove za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine. Podaci se dostavljaju Agenciji na obrascima KT 4 i KT 5.

Ispunjene obrasce dostavite na sljedeću adresu s napomenom 'za Odsjek za klimatske promjene':

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Radnička cesta 80/7
10 000 Zagreb

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:
Telefon:  01/5581-660
E-mail: mailto:F-TOOS@haop.hr
 

  
Obrasce KT 1, KT 3, KT 4 i KT 5 možete preuzeti ovdje:

KT 1 Očevidnik o uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

KT 3 Očevidnik o postupanju s prikupljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

KT 4 Očevidnik o uvozu/unosu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i krajnjem korisniku

KT 5 Očevidnik o izvozu/iznosu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

Upute za popunjavanje obrazaca KT1 i KT3    

Osnovne informacije vezano za provedbu propisa o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima