AZO i klimatske promjene

U tematskom području Klimatske promjene prikupljaju se, verificiraju te objedinjavaju podaci i informacije o zaštiti ozonskog sloja, emisiji stakleničkih plinova kao i ostali podaci sukladno propisima i Nacionalnoj listi pokazatelja za klimatske promjene.

 

Za potrebe izdavanje dozvole za emisije stakleničkih plinova izrađuju se mišljenja na Planove praćenja za postrojenja.

 

Izvješćivanje vezano uz promjenu klime vrši se kroz pokazatelje za klimatske promjene te izradom i/ili koordiniranjem izrade tematskih izvješća propisanih posebnim propisima kao i sudjelovanjem u izradi drugih izvješća o stanju okoliša (čiji je sastavni dio i izvješće o klimatskim promjenama). Godišnje se izrađuje izvješće o inventaru stakleničkih plinova, a svake dvije godine se izrađuje izvješće o provedbi politike i mjera za smanjivanje emisija stakleničkih plinova i izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova.

 

Za potrebe izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova uspostavljen je inventar stakleničkih plinova u koji se redovno vrši arhiviranje podataka o djelatnostima za izračun emisija, faktora emisije i drugih dokumenata korištenih za planiranje, izradu, kontrolu i kvalitetu izvješća o inventaru stakleničkih plinova. Također se provode odgovarajući postupci osiguranja i kontrole kvalitete.

 

Prema obvezama Kyoto protokola te sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova Europske unije (EU ETS) vodi se hrvatski dio Registra Unije.

   

Izvješćivanje o klimatskim promjenama za europsku i međunarodnu razini provodi se sudjelovanjem u radu radnih grupa Europskog tematskog centra za klimatske promjene te radnih grupa za izvješćivanje po pojedinim direktivama Europske komisije i međunarodnim konvencijama.

 

U okviru ISZO i u suradnji s nacionalnim institucijama razvijaju se i povezuju odgovarajuće baze podataka u Informacijski sustav kakvoće zraka namijenjene za prihvat, obradu i prikaz podataka o klimatskim promjenama. Sustav se usklađuje s Europskim informacijskim sustavom za okoliš.