Izvješće o stanju okoliša Republike Hrvatske

Izvješće o stanju okoliša jedan je od temeljnih dokumenata zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj, kojim se daje ocjena ukupnog stanja okoliša države te procjenjuje učinkovitost primijenjenih mjera zaštite okoliša za promatrano razdoblje.

 

Zakonski okvir, procedura izrade i sadržaj Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj

 

Izrada Izvješća o stanju okoliša definirana je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13). Za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, strateških i planskih dokumenata vezanih uz pojedine sastavnice okoliša te zbog cjelovitog uvida  stanje okoliša izrađuje se izvješće o stanju okoliša na državnoj razini. Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće Hrvatskomu saboru svake četiri godine, a u proceduru ga upućuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP). Nositelj izrade izvješća je Agencija za zaštitu okoliša.

 

Izvješće se izrađuje temeljem dostupnih podataka o stanju okoliša, te daje ocjenu trenutnoga stanja i procjenu stanja u sljedećim razdobljima. Time se na nacionalnoj razini osigurava praćenje učinkovitosti pojedinih primijenjenih mjera politike zaštite okoliša. Izvješće o stanju okoliša tako postaje važan alat u planiranju politike zaštite okoliša, ali i pokazatelj nužnosti ugradnje zaštite okoliša u razvojne i strateške dokumente drugih sektora: poljoprivrede, turizma i energetike.

 

Izvješće o stanju okoliša  sadrži  osobito: pregled ostvarivanja ciljeva Strategije i Plana, podatke o stanju okoliša u području za koje se izvješće podnosi, podatke o utjecaju pojedinih zahvata na okoliš, ocjenu stanja, ocjenu učinkovitosti provedenih mjera, podatke o praćenju stanja okoliša i institucionalnome sustavu upravljanja okolišem te korištenju financijskih sredstava za zaštitu okoliša, procjenu potrebe izrade novih ili izmjena i dopuna postojećih dokumenata te druge podatke od značenja za zaštitu okoliša. Izvješće o stanju okoliša koje se odnosi na državnu razinu izrađuje se temeljem Nacionalne liste pokazatelja i drugih podataka(NN 110/07).

 

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014.

 

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2005.-2008.

 

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2007.