Izvješća

Podaci o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu

Pregled podataka o gospodarenju otpadom u RH  (iz Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 3/2017))

Pregled podataka iz Registra dozvola za gospodarenje otpadom i potvrda za prijevoz/posredovanje i izvoz neopasnog otpada: 2017. , 2016.2015.2014. , 2013.2012.2011.2010., 2009., 2008., 2007., 2006.

Izvješće o komunalnom otpadu: 2016. , ispravak ( Detaljni podaci za 2016. godinu: komunalni otpad po JLS, PL-SKO obrazac 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010.  ( ispravak ),  2009.  ( ispravak ),  2008. ( ispravak ), 2007. , 2006.

Popis tvrtki upisanih u Očevidnik reciklažnih dvorišta 2017  i evidentirane dodatne lokacije reciklažnih dvorišta   

Pregled izvršenja obveza jedinica lokalne samouprave i davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada – stanje s 15.05.2015.

Rezultati provedenog istraživanja putem upitnika o statusu realizacije obveza jedinice lokalne samouprave propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), rujan 2016.

Pregled povjerenika i obavljene izobrazbe – stanje s 31.3.2017.

Pregled podataka o provedenim akcijama prikupljanja otpada u RH: 2016.2015. 2014.

Pregled podataka o odlaganju otpada i odlagalištima otpada Republike Hrvatske: 2012.

Prijave operatera odlagališta: I. pol. 2017., 2016.2015., 2014.

Pregledi podataka o proizvodnom otpadu – sastavni dio Izvješća o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša

Izvješće o prekograničnom prometu otpada: 2015. , 2014.2013., 2011., 2010.2009.2008., 2007., 2006., 2005., 2004.

Pregled podataka o planovima i izvješćima o provedbi planova gospodarenja otpadom (planovi jedinica lokalne samouprave/ planovi proizvođača otpada): 2016. (PGO-PO) , 2015. (JLS) , 2014. i 2015.  (PGO-PO).2013. (PGO-PO)., 2013 (do travnja).2012.2011.

Pregled podataka o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada: 2016.2015.

Pregled laboratorija koji obavljaju analize fizikalnih i kemijskih svojstava otpada: 2017.2016.2015.2012.,  2011.2010., 2009., 2008., 2007., 2006.

Rješenja za umanjenu vrijednost nekretnine vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave u zoni građevine za zbrinjavanje otpada s popisom vlasnika građevina za zbrinjavanje otpada  - stanje s 31.12.2011.

Izvješće prema Baselskoj konvenciji o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada: 2015.2014., 2013., 2012.2010.2009.2008., 2007., 2006., 2005., 2004., 2003.

 

Statistike otpada  (prema Uredbi (EZ) br. 2150/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2022. o statističkim podacima o otpadu )    

 

Izvješće o stanju okoliša u  RH za razdoblje 2009. – 2012. – poglavlje Otpad

Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2005. - 2008. – poglavlje Otpad

Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2001. - 2004. – poglavlje Otpad

 

POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

Otpadni tekstil i otpadna obuća: 2015.

Otpadna vozila: 2015. , 2014., 2013., 2012., 2011., 2010., 2009., 2007. 

Otpadna vozila i gume: 2016.

Mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi: 2016.2015.2014., 2013., 2011., 2010. 

Otpadne baterije i akumulatori: 2015., 2014.2012. i 2013., 2011.2010.2009., 2008., 2007., 2006.

Ambalaža i ambalažni otpad:2015.  2014.  2013.

Otpadna ulja: 2015.  2014.  2012. i 2013.2011.2010., 2009., 2008., 2007.   

Električni i elektronički otpad: 2015., 2014. , 2012. i 2013.,  2011.2010.,  2009., 2008., 2007.  

Medicinski otpad: 2015.2014.2013.2011.-2012.2010.

Poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili: prosinac 2016.prosinac 2015.

Nusproizvodi životinjskog podrijetla: razdoblje 2007.-2011.

Građevinski otpad koji sadrži azbest: 2015. , 2014.