Izvješća

Agencija izrađuje i/ili koordinira izradu izvješća tematskog područja za potrebe nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja.
 

Izvješća prema hrvatskim zakonima 

 

Izvješće o stanju  okoliša u Republici Hrvatskoj, 2007. godine

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2005.-2008. godine

 

 

Izvješća prema EEA


Popis zahtijeva za izvješćivanje o zaštiti prirode dostupan je u Bazi podataka o obvezama dostave podataka (Reporting Obligation Database, ROD).  Izvješćivanje se provodi kroz portal Europske informacijske i promatračke mreže (European Environment Information and Observation Network, EIONET) čiji je sastavni dio Centralni depozitorij podataka (CDR Croatia) gdje su svi dostavljeni podaci o zaštićenim područjima u bazu CDDA (Cammon database on Designated Areas). 

 

Izvješća prema EK

Sukladno članku 197. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dostavlja izvješća prema Europskoj komisiji:
Nacionalno izvješće o odstupanjima prema Direktivi o pticama
Podaci o područjima Natura 2000


Izvješća prema konvencijama

Konvencija o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity – CBD) je temeljni dokument za zaštitu bioraznolikosti koji uspostavlja očuvanje bioraznolikosti kao osnovno međunarodno načelo u zaštiti prirode i zajedničku obvezu čovječanstva. Republika Hrvatska postala je stranka Konvencije donošenjem Zakona o njezinu potvrđivanju u Hrvatskome saboru, 25. travnja 1996. godine (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 6/96). Konvencija je za Republiku Hrvatsku stupila na snagu 7. listopada 1996. godine. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode putem svog ovlaštenog predstavnika predstavlja nacionalnu žarišnu točku (engl. National Focal Point) u Republici Hrvatskoj nadležnu za komunikaciju s Tajništvom konvencije u pogledu provedbe obveza uključujući i obveze izvješćivanja. Sukladno članku 26. Konvencije cilj izvješćivanja je pružanje informacija o mjerama koje su poduzete s ciljem provedbe konvencije  i procjeni učinaka tih mjera na nacionalnoj razini. Do sada su dostavljena sva zahtijevana nacionalna izvješća, a posljednje Peto nacionalno izvješće je dostavljeno u lipnju 2014. godine.


Ostala izvješća 

IV Paneuropsko izvješće

Agencija za zaštitu okoliša dostavila je za potrebe Četvrte Paneuropske procjene stanja okoliša - Beogradskog izvješća 2007. prema Europskoj agenciji za okoliš 27 pokazatelja iz Ključne grupe (Core set of indicators). Pokazatelji se odnose na razna tematska područja: poljoprivredu, onečišćenje zraka i ozonskoga omotača, biološku raznolikost, klimatske promjene, energetiku, ribarstvo, tlo, promet, otpad i vode.