Izvješća

Popis zahtjeva za izvješćivanjem o vodama dostupan je u Bazi podataka o obavezama dostave podataka iz nacionalnog monitoringa (Reporting obligation database, ROD )

Izvješćivanje se provodi kroz portal Europske informacijske i promatračke mreže ( European Environment Information and Observation Network, EIONET )

Agencija izrađuje i/ili koordinira izradu izvješća tematskog područja kopnene vode za potrebe nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) čl. 37.

 

Izvješća prema zakonima RH

 

Izrada Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj definirana je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07) čl. 37 stavak 2 a nositelj izrade ovog izvješća je Agencija. U Izvješću o stanju okoliša na temelju dostupnih podataka daje se ocjena trenutnoga stanja okoliša, te procjena stanja u narednom razdoblju.

U skladu s Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/09) čl. 23 Agencija izrađuje Izvješće o emisijama onečišćujućih tvari u otpadnim vodama. Agencija će izrađivati izvješće o kakvoći kopnenih voda za kupanje prema nacrtu Uredbe o kakvoći voda za kupanje.

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10) čl.13 Agencija surađuje s Hrvatskim vodama u pripremi izvješća o stanju ispuštanja komunalnih otpadnih voda koje AZO dostavlja periodično/dvogodišnje Europskoj komisiji ili u roku od šest mjeseci po primitku zahtjeva Europske komisije.

 

Izvješća prema europskoj/međunarodnoj razini

 

Izvješćivanje prema europskoj/međunarodnoj razini odvija se kroz komunikaciju s Europskom agencijom za zaštitu okoliša (EEA) te suradnju kroz EIONET mrežu, čiji je sastavni dio Centralni repozitorij podataka (CDR Croatia) , gdje su svi dostavljeni podaci za vode za RH dostupni široj javnosti.

 

 

Izvješća prema EEA

 

Obaveza Agencije je dostaviti setove podataka o količini voda, kakvoći rijeka, jezera i kakvoći podzemnih voda. Do sada dostavljeni podaci mogu se pregledati na web stranici EEA:

 

Kakvoća rijeka - EWN-1: River Quality Data   (izvor podataka Hrvatske vode)

Kakvoća jezera - EWN-2: Lake Quality Data (izvor podataka Hrvatske vode) 

Kakvoća podzemnih voda - EWN-3: Groundwater Quality Data   (izvor podataka Hrvatske vode)

Količina voda   -   EWN-4: State and Quantity of Water Resources   (izvor podataka Državni hidrometeorološki zavod)  

 

Od 2009. godine EEA je proširila zahtjev na još dva primarna seta podataka:

Emisije u vode - Water emission quality (WISE- 1)

Biološki podaci za površinske vode - Biological data (WISE-2)

 

 

Ostala izvješća:

 

Izvješća prema EUROSTAT

Izvješća prema ICPDR