Baze podataka

Baze podataka izrađene su s ciljem praćenja ispuštanja onečišćujućih tvari u sve sastavnice okoliša (zrak, voda/more i tlo) te nastajanja otpada, kao i praćenja količina i vrsta opasnih tvari u postrojenjima, bilo u cilju sprječavanja velikih nesreća, bilo u cilju osiguranja integriranog pristupa zaštiti okoliša te efikasnije zaštite ljudskog zdravlja. Cilj Agencije je na jednom mjestu prikupiti sve relevantne podatke i informacije iz toga područja, objediniti iste unutar baza podataka, obavljati stručne poslove izrade izvješća i pokazatelja te u suradnji s drugim institucijama osigurati učinkovito praćenje onečišćujućih tvari te sprječavanje njihova štetnoga utjecaja na okoliš.

 

HAOP AKTIVNE BAZE

 

Industrija:

 

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)  

Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)

Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (BOUDR)

Karte eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina u RH

Strateške karte buke

 

MEĐUNARODNE BAZE PODATAKA

E -PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register
eSPIRS - Seveso Plants Information Retrieval System
eMARS - Major Accident Reporting System
ODYSSEE MURE  -  Energy Efficiency Indicators in Europe 
NOISE - Noise Observation and Information Service for Europe