Baze podataka

Preduvjet za kvalitetnu izradu plana i razvojne strategije zaštite tla te planiranje trajnoga motrenja (monitoringa), prepoznavanje je pritisaka i prikupljanje podataka koji se odnose na oštećenje i onečišćenje tla. U zemljama Europske unije kao glavni pritisci na tlo prepoznati su erozija, smanjenje organske tvari, onečišćenje tla, prenamjena, zbijanje tla, smanjenje biodiverziteta tla, salinizacija te plavljenje tla (Strategija zaštite tla, Komisija Vijeća Europskog parlamenta, 16. travnja 2002.). Prevencija onečišćenja industrijskim aktivnostima (energetika, proizvodnja i prerada metala, naftna industrija, kemijska industrija, gospodarenje otpadom) obuhvaćena je Direktivom Europske unije od 24. rujna 1996. ( Direktiva 96/61/EZ u vezi s integriranim sprečavanjem i nadzorom   zagađenja ).   

Većina nabrojanih procesa posljedica je ljudskih aktivnosti, pojačanih u proteklim desetljećima a ekonomske su posljedice i troškovi oporavka oštećenih i onečišćenih tala neizmjerni. U Republici Hrvatskoj također su prikupljeni brojni podaci o tlu no za potrebe detaljnih istraživanja za različite svrhe, npr. melioracijske i znanstveno-istraživačke. Ti se podaci nalaze na različitim mjesta - u tijelima državne uprave, znanstvenim institucijama i sl. Također, ovi podaci najčešće nisu pohranjeni u elektronskom obliku, pa postoji opasnost da mnogi od njih budu zaboravljeni.

Zadatak AZO je objedinjavanje svih podataka neophodnih za ocjenjivanje i praćenje stanja tla na jednom mjestu – u sklopu jedinstvenog Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) . Takva baza podataka neophodna je za usmjeravanje Republike Hrvatske politike na području zaštite tla.

AZO je također zadužen za komunikaciju sa Europskom agencijom za okoliš (EEA - European Environment Agency) i suradnju kroz EIONET mrežu (European Environment Information and Observation Network) .

Rad AZO u tom smislu uključuje koordiniranje procesa prikupljanja i obrade svih relevantnih podataka od strane tijela državne uprave te institucija koje posjeduju ili su korisnici tih podataka.

 

AZO AKTIVNE BAZE

Prostorno vremenska georeferencirana informatička baza podataka o onečišćenim lokalitetima (GEOL)

Baza podataka o pokrovu zemljišta prema CORINE Land Cover metodologiji

Baza podataka o ustanovama koje se bave terenskim radom i/ili laboratorijskim analizama tla

 

AZO BAZE U RAZVOJU 

 

Hrvatski informacijski sustav tla (HIST)

 

 

OSTALE BAZE

Katastar pčelinjaka i pčelinjih paša

 

MEĐUNARODNE BAZE PODATAKA 

Popis relevantnih baza drugih država:

1. Geokemijski atlas Europe - Geochemical Atlas of Europe 

2. European PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register - the European-wide register of industrial and non-industrial releases into air, water, land and off-site transfers of waste water and waste including information from point and diffuse sources

3. EPER - European Pollutant Emission Register - the first European-wide register of industrial emissions into to air and water

4. European Soil Database

5. European SOil Information System (EUSIS)

6. European National Soil Datasets

7. Canadian Soil Information System

8. Global Terrestrial Obserwing System

9. ISRIC - World Soil Information

10. Terrestrial Environment Information System

11. Global Earth Observation System of Systems

12. Delaware Environmental Navigator - Database includes information on potential, possible, known contaminant source sites and on ambient environmental monitoring sites in the state of Delaware

13. System evidence kontaminovanych myst

14. Land Degradation Assesment in Drylands (LADA)