Baze podataka

Prema Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) čl.1. propisana je struktura, sadržaj, oblik i način rada, način vođenja i održavanja informacijskog sustava zaštite okoliša, ISZO. Prema Programu vođenja informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2012. kojeg je donijela Agencija uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode, unutar ISZO uspostavlja se Informacijski sustav mora.

 

Baza podataka o izvješćivanju Europske agencije za zaštitu okoliša je Reporting obligation database (ROD)  dio je Reportnet-a, grupe web aplikacija i procesa koje je razvila EEA u okviru EIONET-a kao podršku međunarodnom izvješćivanju o okolišu uključujući potrebe za izvješćivanje Europske komisije o provedbi pojedinih direktiva.

 

AZO aktivne baze

 

Baza podataka i pokazatelja stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva

 

U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Instituta za oceanografiju i ribarstvo izrađena je baza Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj  

 

Kakvoća mora na morskim plažama – GIS preglednik

 

U sklopu svojih aktivnosti Agencija  prikuplja  podatke vezane uz kakvoću mora od nadležnih institucija. Prikupljeni podaci objedinjeni su u GIS pregledniku - Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura 

 

 

AZO baze u razvoju

 

U skladu s Nacionalnom strategijom zaštite okoliša (NN 46/02) i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš (NN 46/02) nastavlja se izrada i uspostava jedinstvenog Informacijskog sustava mora u okviru ISZO na temelju definiranih skupina podataka.

 

Prema Programu vođenja ISZO RH za razdoblje 2009.-2012. planira se izrada slijedećih baza:

  • Baza podataka o onečišćenju mora pomorskim prometom
  • Baza podataka o fizikalnim parametrima mora
  • Baza podataka o mjernim postajama i laboratorijima koji obavljaju analizu mora.

 

Kroz projekt CROW izrađena je Baza podataka o relacijskim vezama u sustavu izvješćivanja o vodama (Access aplikacija) s metapodacima o izvješćivanju o vodama te se planira nastavak daljnjeg punjenja baze drugim podacima a vezano uz praćenje stanja voda i mora prema DPSIR sustavu.

 

 

Međunarodne baze podataka

 

Podaci za vode i more koje AZO dostavlja u EEA su sastavni dio Europskog informacijskog sustava o vodama

WISE

EUROSTAT