Baze podataka

U suradnji s nadležnim institucijama te u okviru ISZO u tijeku je uspostava Informacijskog sustava kopnenih voda (P12 programa vođenja ISZO). Ovaj sustav će povezivati baze podataka i informacijske sustave institucija nadležnih za pojedine setove podataka o vodama.
 
Ove aktivnosti su započete temeljem Nacionalne strategije zaštite okoliša (NN 46/02) i Nacionalnog plana djelovanja za okoliš (NN 46/02) koji propisuju uspostavu jedinstvenog Informacijskog sustava o kakvoći voda i bogatstvu voda u okviru ISZO. Također, Zakon o vodama  propisuje usklađivanje Informacijskog sustava voda s ISZO.
 
 
AZO aktivne baze
 
Podaci o izvoru, vrstama, količini, kakvoći i načinima ispuštanja otpadnih voda te uređajima za pročišćavanje otpadnih voda prate se u
Registru onečišćavanja okoliša  
  
 
AZO baze u razvoju
 
GIS preglednik Kakvoća i količine kopnenih voda te slatkovodna akvakultura i ribarstvo – sadržava prostorne podatke vezano uz vode
 
Baza podataka o relacijskim vezama u sustavu izvješćivanja o vodama (Access aplikacija) - izrađena je kroz projekt
CROW  - sadrži metapodatke o izvješćivanju o vodama
 
 
Ostale baze u RH
 
Baze podataka koje će biti povezane u Informacijski sustav kopnenih voda su slijedeći informacijski sustavi i baze podataka:
 
Informacijski sustav voda u nadležnosti Hrvatskih voda/MRRŠVG koji se sastoji od:
  • Registar o vodozaštitnim  područjima
  • Katastar voda, vodnog dobra i vodnih građevina
  • Katastar zaštite i korištenja vode
  • Katastar ekstremnih hidroloških pojava
  • Katastar stanja erozije i provedenih protuerozijskih mjera
  • Baza podataka o kakvoći kopnenih voda za kupanje
  • Baza podataka o mjernim postajama i laboratorijima koji obavljaju analize voda
  • Nacionalna mreža HR-VODENET

 
Hidrološki informacijski sustav (HIS 2000) u nadležnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda
 
Baza podataka o kakvoći vode za piće u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 
Baza podataka o onečišćenju kopnenih voda riječnim prometom – u nadležnosti MMPI
 
 
Međunarodne baze podataka
 
Podaci o vodama i moru koje AZO dostavlja za potrebe europskog izvješćivanja uklopljeni su u slijedeće međunarodne baze: 
 
Europski informacijski sustav za vode i more (Water Information System for Europe) WISE 
 
Bazu podataka EUROSTAT-a